RODO

Polityka prywatności PDF

Podkarpackie Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych MEDICARPATHIA Sp. z o.o.

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych MEDICARPATHIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Witolda 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000652095; NIP: 5170378556, REGON: 366060961, zwana dalej „Administratorem”.

Dane kontaktowe:

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych w osobie Olga Sitarska.

Dane kontaktowe:

 • adres e-mail: rodo.@medicarpathia.pl
 • Przetwarzanie danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej zgodnie z wolą pacjenta. Wykorzystywane są one w procesie rejestracji pacjenta do danego specjalisty, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wystawiania rachunków (faktur) za odpłatnie udzielone świadczenia zdrowotne.

W czasie rejestracji pacjenta Administrator pozyskuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz ogólną informację o problemie zdrowotnym związaną z rejestracją do konkretnego specjalisty. Dane te są niezbędne do realizacji umowy i zapewnienia opieki zdrowotnej, a ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usługi medycznej. Jeśli pacjent wyraża taką wolę, w placówce gromadzone są zarazem dane osoby upoważnionej do wglądu do jego dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz, w zakresie danych o stanie zdrowia, art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Zebrane przez Administratora informacje udostępnia się następnie tym specjalistom, którzy świadczyć będą na rzecz pacjenta usługi medyczne.

W czasie wizyty u specjalisty gromadzone są szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia lub choroby pacjenta oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji. Podstawą prawą przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Dane te przechowywane są co do zasady przez okres 20 lat – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318). Po upływie ustawowego okresu dokumentacja medyczna jest niszczona, chyba że pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona) wystąpił o jej wydanie.

W razie nawiązania z Administratorem kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie www.medicarpathia.pl, zawarte w wiadomości dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres email), są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jest ono niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane te usuwane są niezwłocznie po ustaleniu, czy osoba jest zainteresowana ofertą.

 1. Prawa osób fizycznych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może żądać:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz do wydania ich kopii
 2. sprostowania danych osobowych
 3. usunięcia danych osobowych
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. przeniesienia swoich danych osobowych

Ponadto, każda osoba, której dotyczą dane osobowe może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Aby skorzystać w przysługujących uprawnień należy się skontaktować z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej lub złożyć wniosek bezpośrednio w placówce przy ul. Witolda 1 w Rzeszowie.

Żądanie osoby fizycznej realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia (w przypadku żądania sprostowania – w ciągu 7 dni). W celu zweryfikowania tożsamości osoby występującej z żądaniem, wnioskodawca proszony jest o przedłożenia dowodu osobistego lub paszportu, ewentualnie – w przypadku wniosku przesłanego drogą elektroniczną – o udostępnienie jego skanu. Ani te dokumenty, ani informacje, które przedstawiają, nie są wprowadzane do żadnego zbioru danych osobowych, a usuwa się je natychmiast po zakończeniu procesu weryfikacji. Działanie takie jest niezbędne dla do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Poufność i zabezpieczenia

Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieupoważnionym dostępem. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku i dostępne wyłącznie dla upoważnionego personelu podlegającego obowiązkowi zachowania poufności.

 1. Polityka cookies

Serwis internetowy www.medicarpathia.pl („Serwis”) zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu („Użytkownika”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Wykorzystywane są one w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika