Regulamin korzystania z bonów rabatowych

Strona główna / Regulamin korzystania z bonów rabatowych

Regulamin korzystania z bonów rabatowych
w Podkarpackim Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia Sp. z o.o.
(Organizator)

 1. Bon rabatowy, upoważnia okaziciela (posiadacza) do otrzymania zniżki (rabatu) w wysokości 15 procent, od ceny wskazanej w obowiązującym cenniku, za skorzystanie z wizyty lekarskiej lub badania, które są świadczone w siedzibie Podkarpackiego Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia Sp. z o.o.
 2. Bon rabatowy upoważnia do zniżki (rabatu) za jedną wizytę lekarską lub jedno badanie. Posiadacz bonu ma obowiązek poinformować Organizatora, o decyzji dotyczącej wyboru usługi, która ma być objęta zniżką (rabatem).
 3. Bon rabatowy jest ważny w terminie do 31.12.2017 r.
 4. Niewykorzystanie bonu rabatowego, zgodnie z terminem określonym w § 3 treści regulaminu, nie stanowi podstawy do wystąpienia jakichkolwiek roszczeń posiadacza bonu wobec Podkarpackiego Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia Sp. z o.o.
 5. Bon rabatowy może być wykorzystany jednorazowo tylko dla jednej wizyty lekarskiej lub jednego badania.
 6. Zniżki (rabaty) w odniesieniu do jednej wizyty lekarskiej lub jednego badania nie sumują się bez względu na ilość posiadanych bonów. Maksymalna zniżka (rabat) z tytułu okazania bonu lub bonów nie może być większa niż 15 procent, od ceny wskazanej w obowiązującym cenniku Organizatora.
 7. Naliczenie przysługującego rabatu w wysokości 15% nastąpi wyłącznie po okazaniu ważnego bonu rabatowego i pozostawieniu wykorzystanego bonu pracownikom Organizatora.
 8. Posiadacz bonu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty – rezerwacja odbywa się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Organizatora.
 9. Organizator nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie bonu rabatowego.
 10. Posiadacze bonu rabatowego zobowiązani są̨ do zapoznania się̨ z niniejszym Regulaminem, zaś użycie bonu przez Posiadacza oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Bony nie mogą być wymieniane na jakiekolwiek inne świadczenia poza opisanymi 
w niniejszym Regulaminie, a w szczególności nie będą wymieniane na gotówkę.
 12. Posiadacz nie może wykorzystać bonu jeżeli świadczona przez Organizatora usługa jest już objęta jakąkolwiek promocją bądź innym zdarzeniem, w wyniku którego cena za świadczoną usługę jest niższa niż w obowiązującym cenniku Organizatora.
 13. Z obowiązującym cennikiem usług świadczonych przez Organizatora można zapoznać się 
w siedzibie Organizatora, w godzinach pracy Organizatora.